Eventsupport

CTV EventSupport wil u graag ondersteunen bij het organiseren van uw evenement. Op deze site zal binnenkort veel informatie te vinden zijn die voor u van belang kan zijn.

 • Marketingplan voor evenementen
 • Informatie over de verlening van vergunningen
 • Voorbeeld begrotingen
 • Adressen en aanvraagformulieren voor de werving van fondsen
 • Tips voor de werving van sponsors
 • Voorbeeld draaiboeken
 • Up-to-date mediabestand

Fonds 1818

Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen is een vermogensfonds dat donaties verstrekt aan stichtingen en verenigingen voor algemeen maatschappelijke projecten zonder winstoogmerk. Het Fonds wil daarmee bijdragen aan een duurzame en leefbare samenleving.

Aanvragers kunnen gebruik maken van het aanvraagformulier, maar kunnen hun donatieverzoek ook gewoon per brief indienen. Het aanvraagformulier bestaat uit vier onderdelen: vragen over uw organisatie, uw plan of project, de financiën en de bijlagen.

Attentie: het donatiebeleid van Fonds 1818 kent enkele beperkingen. Niet in aanmerking komen:
– Aanvragen die vlak voor de aanvang van een project zijn ingediend
– Aanvragen voor permanente steun
– Aanvragen van individuen
– Bijdragen in exploitatie of lopende kosten
– Projecten die al [bijna] gerealiseerd zijn
– Projecten die niet plaatsvinden in of voortkomen uit het werkgebied van Fonds 1818
– Projecten met een commercieel, politiek of religieus karakter
– aanvragen van rechtspersonen met een bestuur dat niet bestaat uit tenminste drie onafhankelijke leden, dat wil zeggen leden die niet direct betrokken zijn bij de uitvoering van het project of in een zekere familiale relatie tot elkaar staan.

>Ga naar het aanvraagformulier. 

Contact Fonds 1818:
Bezoekadres Riviervismarkt 4, 2513 AM Den Haag
Postadres Postbus 895, 2501 CW Den Haag

Telefoon 070 364 11 41, Fax 070 364 18 91
info@fonds1818.nl, www.fonds1818.nl

Prins Bernard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleert cultuur en natuurbehoud in Nederland – op grote en op kleine schaal. Bijzondere initiatieven, bevlogenheid en talent moedigt het fonds aan met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen. Door actieve fondsenwerving en inkomsten uit loterijen kan het fonds jaarlijks bijna vierduizend projecten en personen ondersteunen.

 

Om na te gaan of het zin heeft een aanvraag in te dienen, raden wij u aan de richtlijnenwijzer door te lopen, die rechts van start gaat met de vraag naar uw status als aanvrager. Overigens wordt een aanvraag die aan de richtlijnen voldoet niet automatisch gehonoreerd. Het Prins Bernhard Cultuurfonds bepaalt uiteindelijk aan welke projecten financiële ondersteuning wordt verleend. De kwaliteit en de uitzonderlijkheid van het project zijn daarbij van doorslaggevend belang.

Ga naar de richtlijnenwijzer .

Ga naar het digitale aanvraagformulier.

Contact Prins Bernard Cultuurfonds Zuid-Holland
Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T (070) 441 67 99 | 441 77 09 | 441 82 46 (voor Zuid-Holland en Rotterdam)*
T (070) 353 23 18 (voor Den Haag)
F (070) 441 78 32
E zh@cultuurfonds.nl

H.L. Druckerfonds

De stichting heeft ten doel het bevorderen en ondersteunen van sociaal culturele activiteiten en van activiteiten gericht op de sociale cohesie van de samenleving. Het werkgebied van de stichting is beperkt tot de gemeente Leiden en haar naaste omgeving.De financiële ondersteuning richt zich vooral op nieuwe en vernieuwende projecten welke beogen nieuwe wegen te ontwikkelen, die naar hun aard en inhoud wezenlijke veranderingen bevorderen. Tevens komen in aanmerking onderdelen van bestaand beleid van potentiële subsidieontvangers, welke niet uit andere hoofde worden of kunnen worden ondersteund en welke een wezenlijke verbetering of bijdrage vormen voor de huidige activiteiten.

Subsidies worden onder de volgende voorwaarden verleend:

 • De subsidieontvanger staat te goeder naam en faam bekend.
 • De subsidieontvanger financiert ten minste 1/3 deel van het project uit eigen middelen dan wel via derden.
 • Cofinanciering door andere fondsen wordt op prijs gesteld i.c. is een pré.
 • Bij de subsidieaanvraag wordt een deugdelijke projectbeschrijving verlangd.
 • Na afloop wordt een deugdelijk verslag gevraagd, inclusief financiële verantwoording.
 • Een accountantsverklaring kan worden gevraagd.
 • Betaling van de subsidie vindt in de regel achteraf plaats. In voorkomende gevallen kan tot een voorschot worden besloten.
  Wijze van aanvragen

U kunt uw subsidieaanvraag schriftelijk indienen bij de secretaris van Stichting H.L. Druckerfonds.
Controleer of u daarbij voldoet aan de subsidievoorwaarden.

Het bestuur vergadert circa 5 keer per jaar. De volgende vergaderingen in 2007 zijn op 10 april, 12 juni, 11 september en 13 november

Het bestuur behandelt in een vergadering alleen subsidieaanvragen die minimaal 2 weken voor een bestuursvergadering ingediend worden.

Zorg dat u de aanvraag tenminste drie maanden voor aanvang van de activiteit wordt ingediend.

Het adres waar u de aanvraag heen kunt sturen is:

Mevrouw Drost
J. van Maerlantlaan 25
2343 JX Oegstgeest

Fonds Amateurkunst & Podiumkunsten

Het FONDS voor Amateurkunst en Podiumkunsten stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de duurzame ontwikkeling van de kwaliteit en veelzijdigheid van de amateurkunst en de podiumkunsten in Nederland én de vertoning daarvan in het buitenland. Met het oog daarop kan het FONDS subsidie beschikbaar stellen.Het FONDS verstrekt subsidies op het gebied van:

Amateurkunst (beurzen, projecten en presentaties buitenland): Dans; Muziek/muziektheater; Theater; Literatuur; Audiovisuele kunst
en Beeldende kunst

en

Professionele podiumkunsten beurzen, projecten, (gebundelde) presentaties buitenland, internationale samenwerkingsprojecten en bijzondere internationalepresentaties/randprogrammering in Nederland):
– Dans, Muziek/muziektheater en Theater.

Jaarlijks worden zo’n tweeduizend aanvragen ingediend, die worden beoordeeld door commissies van deskundigen. Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend. Alle subsidies die u bij het FONDS voor Amateurkunst en Podiumkunsten kunt aanvragen zijn ondergebracht in één subsidieregeling.

Naar het aanvraagformulier.

Contact:
Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten
Bankastraat 151
Postbus 85471
2508 CD Den Haag
e: info@fapk.nl
t: 070-4169000
f: 070-3584715

Norma fonds

Het NORMA-Fonds stimuleert, steunt, onderneemt en participeert in nieuwe en bestaande initiatieven, projecten en activititeiten die de culturele, maatschappelijke en professionele belangen van uitvoerende kunstenaars verbonden aan het Nederlandse kunstenforum ten doel hebben.

Hier kunt u het reglement van het Norma Fonds vinden.

Contact
NORMA
Louise Wentstraat 186
1018 MS Amsterdam
Postbus 2995
1000 CZ Amsterdam
Tel: +31(0)20 – 627 27 98
Fax: +31(0)20 – 626 96 97
E-mail: info@stichtingnorma.nl

Fonds Podiumprogrammering en Marketing

Het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing (FPPM) stelt zich ten doel om met subsidies podia in staat te stellen:

 • veelzijdigheid tot stand te brengen in de programmering van de podiumkunsten;
 • een zo groot en gevarieerd mogelijk publiek te bereiken;
 • de programmering af te stemmen op een landelijke spreiding.

Het fonds heeft een aantal regelingen:

Podiumregeling
Festivalregeling
Nederlands Popmuziekplan
Provinciale regeling

 

Contact: 

Fonds voor Podiumprogrammering en marketing
Bankastraat 151
Postbus 85699
2508 CJ  DEN HAAG
Telefoon: 070-4169025
Fax: 070-3061101
E-mail: info@fppm.nl